دیدار رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب برای ما بسیار مغتنم بود