پیروزی قاطعانه شاگردان اکبری بر تیم چند ملیتی/ایران صعود کرد