نباید اجازه جولان به عناصر ضد انقلاب را در نمایشگاه کتاب داد