اصفهانی ها خواستار شفاف سازی در خصوص مذاکرات شدند/ تصاویر