آیا ابَرتمدن غرازمینی ها می‌تواند وجود داشته باشد؟