وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه مشارکتی سنگ بری با بخش خصوصی در خوی می سازد