استقبال بسیار خوب هواداران در تبریز/طبقه اول پر شد