نظر وزیر ارشاد درباره امکانی که فضای مجازی به هنرمندان می‌دهد