رانش زمین دلیل قطع خطوط ارتباطی چند شهر کهگیلویه و بویراحمد