باج ندادن به دشمنان پیام مبعث به مذاکره کنندگان هسته ای است