روند مذاکرات ظرفیت هسته ای ایران را به شدت کاهش می دهد