استاندار چهارمحال و بختیاری: توازن منطقه ای در استان شکل گرفته است