غرب آرزوی بازرسی از مراکز نظامی ایران و به رسمیت شناختن اسرائیل را به گور می‌برد