سپاه برای موفقیت‌های تراکتورسازی سنگ تمام گذاشته است