رضا امیرخانی: مسابقه تک نگاری روشی منصفانه برای شناخت نمایشگاه کتاب است