250 کیلومتر راه روستایی خراسان شمالی آسفالت می شود