حسی به قهرمان جهان شدن ندارم/ به یک طلای المپیک قانع نیستم