رفع مشکلات و تامین مطالبات خانواده شهدا,جانبازان و ایثارگران از وظایف مدیران است