حضور هنرمندان سرشناس در نمایشگاه تأثیرات مثبت زیادی داشته است