« تهاجم فرهنگی » استراتژی استکبار برای تسلط بر جوانان این مرز و بوم است