یادداشت فاطمه گودرزی برای ایرج قادری: باور نبودنش برایم سخت است