رئیس‌جمهور اوکراین سناتور مک‌کین را به عنوان مشاور خود انتخاب کرد