سلسله نشستهای «عصر کتاب»/ «سفر بر گذشتنی» نقد می شود