آمریکا: منطقه پرواز ممنوع گزینه مناسبی برای سوریه نیست