بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب و روزه سکوت مخالفان دولت