نزدیک شدن به حریم فردوسی کاری سخت است/ نمی‌توان اسطوره‌ای را که با شهر دیالوگ می‌گوید را به تصویر کش