مواظب باشیم پیشنهاد صلح از سوی دشمن برای غافلگیری نباشد