حجاب زنان و اسامی اسلامی، ممنوع!/تراشیدن «ریش» توسط پلیس،با زور و کتک!