فعلاً هیچ فردی برای شهرداری اردبیل برنامه نداده است