هشدار به افت ۲۰ متری سطح سفره‌های آبی کشور/مردم صرفه‌جویی کنند