عکس| سريال تکراري و توهین عجيب و چند باره کرار |ارزش گذاري با دمپایی پاره!