آموزش و تربیت نیروی کارآمد، اولویت فعالیت‌های دانشگاه علمی – کاربردی