بهبود سلامت و عدالت، از مهمترین دستاوردهای مشارکت های اجتماعی است