ملاک برتری افراد در پیشگاه خداوند داشتن تقوای ناب الهی است