85 درصد روستاییان خراسان شمالی از راه آسفالته برخوردار می شوند