تكواندوي قهرماني جهان روسيه|کاظمي با پيروزي آغاز کرد