پزشک پرسپولیس: بازی کردن گابریل به نظر کادر فنی بستگی دارد