روسیه و نیکاراگوئه همکاریهای استراتژیک خود را توسعه می دهند