آمادگی مترو تهران برای جابجایی تماشاگران شهرآورد پایتخت