طالب‌لو دروازه‌بان آبی‌ها در دربی؛ برهانی نیمکت‌نشین شد