هیچ‌گونه بازرسی صورت نگرفته/کشتی نجات اواخر امشب در بندر سلاله