امام جمعه انزلی:چشم چندین هزار هوادار به شما دوخته شده , با تمام وجود تلاش کنید