آل سعود به سرنوشت صدام دچار خواهد شد/ استکبار جهانی به دنبال ایجاد درگیری در کشورهای اسلامی است