سیاست آموزش و پرورش در زمینه نیروی انسانی جذب نیروی بومی است