ترکیب استقلال اعلام شد؛ طالب لو دروازبان آبی ها در دربی 80