دومین پایگاه جاده ای اورژانس در سرفیروزآباد کرمانشاه افتتاح شد