مجوز فعالیت مدارس فوتبال تنها به باشگاه‌ها اعطا می‌شود