هيچ پروژه جديدي تا بهره‌برداري طرح‌هاي نيمه‌ تمام در دماوند تعريف نمي‌شود