بازدید وزیر کشور از میهمانشهر اتباع خارجی در تربت جام