خودروهای بدون راننده گوگل برای اولین بار به خیابان های عمومی فرستاده می شوند